KLAUZULA INFORMACYJNA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EUROBUD Bryła Krzysztof z siedzibą w Zamościu przy ul. Lubelska 86, NIP 9220010519, REGON 951084609 (zwaną dalej: Eurobud).

Można skontaktować się z nami w następujący sposób:

 • listownie na adres: PW Eurobud Bryła Krzysztof., ul. Lubelska 86, 22-400 Zamość
 • przez formularz kontaktowy na stronie http://eurobudzamosc.pl
 • przez email: eurobud@tlen.pl
 • telefonicznie 84 638 70 50

W kwestiach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych można kontaktować się z nami na adres email: eurobud@tlen.pl

 1. Celem zbierania danych jest zawarcie umowy sprzedaży,
 2. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży.
  • aby zawrzeć umowę należy podać dane wymagane: imię, nazwisko, a w przypadku wysyłki należy dodatkowo podać adres do wysyłki /ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu.
  • przypadku niepodania danych wymaganych, nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim nie biorącym udziału przy realizacji zamówienia. Natomiast: odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana podlegają profilowaniu przez Administratora wyłącznie w celach statystycznych.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danychosobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane:
  • przez okres co najmniej 5 lat, w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży licząc od początku roku następującego po roku, w którym została zawarta Umowa Sprzedaży. Wymóg ustawy o rachunkowości.
  • przez okres prowadzenia działalności lub do czasu zgłoszenia przez właściciela danych żądania usunięcia danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie ich w bazie danych Administratora.

Administrator danych

Krzysztof Bryła